NBC Host to Jill Biden: 'What Made You Fall for Joe Biden? Was It His Humor?'