What? MSNBC’s Howard Fineman : ‘Obama-Era’ Oscars Are ‘as Powerful’ as ‘Putin’