Headline Change at Thrush's Politico Pity Party: From 'Obama: Hey guys, I'm Still Here' to 'Obama: Hey Guys, I'm Still Relevant'