Klein Gobbles Obama's Benghazi Talking Points 'Like Thanksgiving Turkey'