MRC's Bozell Blasts Media Coverage of Obama SOTU on Friday's 'Fox & Friends'