CNN Correspondent Touts Mangos as Tool to Fight Militants