Chris Matthews: It's Too Soon For George W. Bush Nostalgia