Schultz-Matthews Spat? Ed Invites Kos To Conk Chris