Kurtz Bashes Stossel: Partisan Person Goes To Partisan Network To Do Partisan Show