CNN's Jack Cafferty Mocks Sarah Palin... Yet Again