NBC's 'Today' Show Touts 'Obama Thongs'; Skimps on Bush Farewell