Eurobias: Houston's "Scramble to Profit" from Katrina?